W Fraktal Trader Sp. z o.o. International Sp. Komandytowa
(Organizatorzy) przywiązujemy szczególną wagę do
poszanowania prywatności osób korzystających z serwisu
fraktal-trader.pl (Serwis). Wszelkie dane osobowe
pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.
W szczególności Organizatorzy nie przetwarzają, nie
udostępniają ani nie wykorzystują w celach marketingowych
danych przekazywanych przez użytkowników Serwisu,
chyba że użytkownik udzieli zgody na takie działania.
Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane. Dane
pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP,
domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia
statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji
serwerem Organizatora. Naszym priorytetem jest ochrona
praw osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.
Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowym nie jest
uzależnione od udostępnienia Organizatorom danych
osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych
w portalu jest całkowicie dobrowolne.
Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia
cookies. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. „Cookie”
jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer
Organizatorów na komputerze użytkownika. Tę informację
serwer Organizatorów może odczytać w trakcie jednego
połączenia się z Serwisem z tego komputera. Korzystanie
z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych
informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika
„cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi
użytkownik Serwisu jest zainteresowany. W momencie
zamknięcia okna przeglądarki plik cookie jest automatycznie
usuwany z komputera użytkownika.
Organizatorzy prowadzą serwis www na prywatny użytek
swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Zadaniem
Serwisu jest udostępnienie naszym Klientom, jak
i potencjalnym Klientom, informacji o Organizatorach oraz
ich produktach i usługach. Korzystanie z Serwisu
w powyższych celach odbywa się w zgodzie
z obowiązującym prawem. Korzystanie z zamieszczonych
w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie
dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie
autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach
własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących
zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi
naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia
udzielonego przez Organizatorów na piśmie nie wolno
rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na
innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać
zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych,
co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.
Prawa własności intelektualnej
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością
Organizatorów. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie
można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile
wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami
prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej
pisemnej zgody Organizatorów. Wszelkie autorskie prawa
osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego
elementów są zastrzeżone.
Odnośniki do innych stron
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści,
funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn
należących do innych podmiotów, do których odnośniki
(linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te
działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób
kontrolowane przez Organizatorów. Zalecamy, by po
przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności
ich właściciela.
Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Fraktal Trader Sp. z o.o. International Sp. k. z siedzibą
w Łodzi, adres: ul. Pocztowa 16 lok. 7, 91-464 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000729257, REGON 380035610, NIP:
7262672678 (dalej „Administrator”);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 realizacji usług świadczonych przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania
umowy),
 przesyłania wiadomości marketingowych produktów
i usług własnych przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes
Administratora),
 wysyłania informacji handlowych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
(zgoda udzielona Administratorowi przez osobę,
której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona
przez Panią/Pana).
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty
zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora na podstawie umów
powierzenia (np. hostingodawca).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres realizacji usług świadczonych przez
Administratora oraz przez okres wynikający
z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta,
prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym
zakresie;
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Administratora, przysługują
Pani/Panu określone uprawnienia:
 ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe
dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez
Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych
(tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych
jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć
opłatę;
 jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub
niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma
Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do
Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne
Administratorowi do celów, o których Panią/Pana
informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma
prawa przetwarzać danych na innej podstawie
prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych
wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu
wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma
Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego
administratora;
 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych
dotyczących jego produktów i usług. Podstawą
takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony
interes administratora”. W przypadku takiego
przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia
sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym
wyżej celu;
 aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych
ze swoją działalnością Administrator poprosił
Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym
momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej
do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że
przetwarzanie, które dokonane zostało przed
cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne
z prawem, natomiast po cofnięciu zgody
Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach,
dla których zgoda była wyrażona;
 jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są
nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne
z prawem lub Administrator nie potrzebuje już
określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także
zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.
sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia
roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych
żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
świadczenia usług przez Administratora.
Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na
adres email: support@fraktaltrader.eu lub info@fraktal-trader.pl